Vad är osmolalitet?

Om två vätskor åtskiljs av ett membran, permeabelt för vatten men inte för ett löst ämne i vatten, leder tillsats av exempelvis glukos eller salt på ena sidan till att vattnets kemiska aktivitet minskar på den sidan. Vatten kommer då att passera genom membranet från den sida med hög aktivitet till den sida med låg aktivitet tills jämvikt råder på båda sidor av membranet. Detta flöde kallas för osmos. Det osmotiska trycket anger det hydrostatiska tryck som krävs för att motverka ett sådant flöde. Osmolalitet avser koncentrationen av lösta partiklar i lösningen och som bidrar till lösningens kolligativa egenskaper. Partiklarnas art, vikt eller laddning har ingen betydelse för detta mått. Osmolaliteten mäts i mosmol per kg/L vatten.

Hur mäts osmolalitet?

Det finns idag några olika sätt att indirekt mäta osmolaliteten och dessa bygger på mätning av osmolalitetens påverkan på lösningens kolligativa egenskaper. En av de kolligativa egenskaperna är fryspunktsnedsättning, genom att mäta fryspunkten i en lösning kan vi därmed få ett tillförlitligt värde på lösningens osmolalitet. Rent vatten fryser vid 0 grader celsius, en lösning med 1 mosmol/kg fryser istället vid -1,858 Celsius. Firma Roebling, idag Löser Messtechnik, var pionjärer med att utveckla en automatisk osmometer. Denna osmometer kan med hjälp av ett så kallat peltier element kyla ner prover, initiera kristalliseringen samt med en känslig termistor mäta fryspunkten, instrumentet räknar sedan med stor exakthet och reproducerbarhet ut lösningens osmolalitet.

Vanliga användningsområden

 • – Inom human- och veterinärmedicin
  • Bestämning av osmolalitet i urin, blod eller serum (njurfunktionstest) eller någon annan form av kroppsvätska.
  • Kontroll av osmolalitet i infusionslösningar (måste match kroppens fysiologiska område kring 268mosm/kg)
 • – Inom biologisk och botanisk forskning
  • Bestämning av osmolalitet i näringslösningar för cellodling
  • Kontroll av osmolalitet i fixeringslösningar för mikroskopering
  • Bestämning av osmolalitet i kroppsvätskor från insekter/leddjur
  • Bestämning av osmolalitet i trädsav
 • – Inom läkemedelsindustrin
  • Kontroll av osmolalitet hos försöksdjur
  • Kontroll av osmolalitet för medicinsk forskning (tex inom dermatologi eller oftalmologi – (måste match kroppens fysiologiska område kring 268mosm/kg)
  • Produktions- och kvalitetskontroller