Vad är Indunstning?

Indunstning är en process i vilken vatten (lösningsmedel) avlägsnas från en flytande lösning (till skillnad från fast form i frystorkning) genom förångning. Resultatet av evaporationen blir en koncentration, rening eller torkning av en lösning/suspension.

Det finns olika tekniker för indunstning, men alla använder sig av lågt tryck och energitillförsel (värme) för att frambringa evaporation. När trycket sänks får lösningen en lägre kokpunkt vilket gör att det krävs mindre energi för att den skall evaporera. Den teknik som vi arbetar med kallas i daglig tal för speedvac™ eller vakuumcentrifug. Tekniken använder sig av ovan fenomen samtidigt som lösningen centrifugeras för att motverka stötkokning. En annan fördel med själva centrifugeringen är att centrifugalkraften för ner partiklar i provröret och således skapar en effektivare evaporationsyta.

Speedvac™/vakuumcentrifugering är ett alternativ till:

 • Destilleringssystem och rullindunstare som använder höga temperaturer för evaporation vid nära atmosfärstryck (>100 mbar).
 • Frystorkningssystem som arbetar vid väldigt låga temperaturer och högt vakuum (6 till 0,01 mbar). Även då sublimeringsprocessen på ett bättre sätt konserverar proverna/produkterna är det tidsödande och alla lösningsmedel passar inte för frystorkning.

Vakuumcentrifugering upptar en position mellan ovan två nämnda metoder. Med rätt parametrar kan torkad produkt också bli frusen och sublimerad i en form av sekundär torkningsprocess.

Fördelar med vakuumcentrifugering

 • Ingen skumning eller stötkokning, minimal produkt/provförlust
 • Mycket snabb och skonsam provkoncentration utan höga temperaturer
 • Ett stort antal prover kan indunstas samtidigt utan krosskontamination
 • Ingen hantering av kvävgas eller olika typer av flytande kylmedium
 • Prover är efter indunstningen koncentrerade på botten av provröret vilket är speciellt till fördel vid små provvolymer eller utspädda lösningar
 • Lämpligt för torkning av vattenlösliga prover eller prover med en hög andel lösningsmedel
 • Lämpligt för volymer från 1 ml och ända upp till 3 liter.
 • Reproducerbar indunstningsprocess tack vare kontrollerade processparametrar såsom: rotortemperatur, provtemperatur, kammartemperatur, vakuum och tid.
 • Fastställande av processens slut (torrhet) genom antingen produkttemperatur eller automatisk tryckökningstest.
 • Enkel och pålitlig återvinning av lösningsmedel

Vanliga användningsområden

 • DNA/RNA rening (huvudsakliga lösningsmedel: vatten, etanol och metanol)
 • Oligonukleotidsyntes och peptider
 • Polymerase chain reaction (PCR)
 • HPLC (huvudsakliga lösningsmedel: vatten och acetonitril)
 • Isolation/syntes av naturliga ämnen
 • Förvaring och hantering av ämnen (provbibliotek)
 • Kombinationskemi och high-throughput screening (HTS)
 • Mat- och miljöanalyser
 • Toxikologi och rättsmedicin
 • Standard evaporationsmetod i laboratorier på grund av hög kapacitet och programmeringsbar automatisk process.