Vad är en frystork?

En frystork är en utrustning som kan användas inom många olika områden och för vitt spridda applikationer. Gemensamt för dessa applikationer är endast behovet av att få en produkt att sublimera, alltså frystorka.

För att läsa mer om själva frystorkningsprocessen och olika tips klicka här.

En frystork består av ett flertal komponenter och nedan följer en kort redogörelse över dessa.

  • En frystork består av en vakuumtät torkkammare, denna kammare kan vara i akryl eller stål beroende på utrustningens design och användningsområde. Det är i torkkammaren som själva produkten förvaras, gärna på uppvärmda hyllplan vilket påskyndar processen genom extra energitillförsel. Undantaget är frystorkning i kolvar/flaskor då dessa kopplas på utsidan av frystorken/manifoldern och får strålningsenergi från rummet.
  • En frystork består även av en vakuumtät iskondensorkammare, denna kammare är ofta dold i utrustningen och innehåller iskondensorn. Det är viktigt med en stor öppning mellan torkkammaren och iskondensorkammaren för att uppnå en effektiv frystorkningsprocess. Undvik system med smala rör som kopplar ihop dessa två kammare, det kan vid stor ångtransport uppstå en flaskhalseffekt som sänker trycket i torkkammaren, vilket i värsta fall kan smälta och sedan stötkoka produkten. Det finns även kombinationssystem där iskondensorn är placerad i torkkammaren. Se t.ex. enkammarsystem.
  • En viktig komponent i en frystork är iskondensorn, som är den del som fångar upp vattenångan från produkten. Vattenångan fryser på iskondensorn. Beroende på vilka lösningsmedel som används i produkten kan det vara viktigt att använda en iskondensor med låg temperatur för att skydda vakuumpumpen. Dock finns även kemipumpar att tillgå som har en högre tålighet. Kondensorn kyls genom ett slutet kylsystem som drivs av en eller två kompressorer.
  • En frystork behöver som redan nämnts en vakuumpump som står för den kontinuerliga evakueringen av molekyler ifrån systemet och på så vis upprätthåller ett lågt tryck (vakuum).
  • En frystork kan med fördel utrustas med en vakuumsensor som kontinuerligt övervakar och skickar information om trycknivån i kammaren till styrsystemet.
  • En frystork kan även med fördel utrustas med en elektromagnetisk ventil som utifrån information från vakuumsensorn och styrsystemet stänger öppningen mellan vakuumpumpen och systemet. På så sätt kan trycket i systemet regleras mycket exakt.
  • Slutligen har en modern frystork ett mer eller mindre sofistikerat styrsystem som kan visa viktiga parametrar i systemet, skicka signaler till komponenter och logga processer. Vi har primärt två typer av styrsystem, LDplus och LSCplus. Det förstämda kan reglera och visa vakuum, det sistnämnda kan styra uppvärda hyllplan och programmeras genom ett gränssnitt som liknar en surfplatta.

 

Vi delar upp frystorkar i tre kategorier, klicka på respektive kategori för att läsa mer: labfrystorkar, pilotfrystorkar samt produktionsfrystorkar.